Gebruikersvoorwaarden algemeen
eismann bv 2018

Gebruikersvoorwaarden algemeen
eismann bv 2018

Algemeen

Deze website wordt aan u beschikbaar gesteld door eismann bv. eismann bv is statutair gevestigd te Duiven en houdt kantoor aan de Nieuwgraaf 17. eismann bv is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09049151.

Door gebruik te maken van de website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. eismann behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot het gebruik en de werking van onze website, de gebruikersvoorwaarden (algemeen deel en specifieke voorwaarden eismann bv), onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar je via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan eismann bv of haar licentiegevers. eismann bv verstrekt u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website met inachtneming van de wet en de gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die eismann bv via de website beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van eismann bv, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het toegestaan om op de website  van eismann bv geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door eismann bv en hierbij een link naar de website van eismann bv wordt opgenomen.

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan eismann bv er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan eismann bv instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. eismann bv sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van eismann bv.

eismann bv is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt eismann bv zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Eismann bv is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.

eismann bv gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind u in ons Privacystatement.

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die eismann bv, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Onverminderd haar overige rechten behoudt eismann bv zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens eismann bv of derden.

eismann bv 2018

Algemeen

Deze website wordt aan u beschikbaar gesteld door eismann bv. eismann bv is statutair gevestigd te Duiven en houdt kantoor aan de Nieuwgraaf 17. eismann bv is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09049151.

Door gebruik te maken van de website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. eismann behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot het gebruik en de werking van onze website, de gebruikersvoorwaarden (algemeen deel en specifieke voorwaarden eismann bv), onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar je via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan eismann bv of haar licentiegevers. eismann bv verstrekt u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website met inachtneming van de wet en de gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die eismann bv via de website beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van eismann bv, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het toegestaan om op de website  van eismann bv geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door eismann bv en hierbij een link naar de website van eismann bv wordt opgenomen.

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan eismann bv er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan eismann bv instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. eismann bv sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van eismann bv.

eismann bv is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt eismann bv zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Eismann bv is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.

eismann bv gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind u in ons Privacystatement.

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die eismann bv, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Onverminderd haar overige rechten behoudt eismann bv zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens eismann bv of derden.

eismann bv 2018